ZIT dla miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

euroZintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020). Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.Centrum Przesiadkowe

W ramach RPO – Lubuskie 2020 zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane są na terenie dwóch miast wojewódzkich (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.) oraz ich obszarów funkcjonalnych.

Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią: Miasto Zielona Góra – rdzeń (miasto na prawach powiatu) oraz cztery gminy: gmina miejsko-wiejska Czerwieńsk, gmina miejsko-wiejska Sulechów, gmina wiejska Świdnica, i gmina wiejska Zabór. Są to gminy położone na obszarze powiatu zielonogórskiego usytuowanego w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego.
Do 31 grudnia 2014 roku jako odrębny podmiot  w obrębie MOF funkcjonowała gmina wiejska Zielona Góra. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1023), z dniem 01.01.2015r.  nastąpiło połączenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim.

Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry obejmuje powierzchnię 964 km 2, w tym obszar miasta Zielona Góra 278 km2.

Delimitacja i diagnoza obszaru funkcjonalnego została przeprowadzona zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w roku 2014.

Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry  wg kryteriów MRR.
zit-mapa
Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, luty 2013

Na potrzeby wdrażania Programu Działań ZIT ZG zostały powołane następujące podmioty:

Zarząd, Przewodniczący, Sekretarz, Biuro ZIT.

 – Zarząd ZIT:

W skład Zarządu ZIT wchodzą prezydent, burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących MOF ZG:

  1. Prezydent Miasta Zielona Góra – Janusz Kubicki
  2. Burmistrz Sulechowa – Wojciech Sołtys
  3. Burmistrz Czerwieńska – Piotr Iwanus
  4. Wójt Świdnicy – Krzysztof Stefański
  5. Wójt Zaboru – Robert Sidoruk

 – Przewodniczący Zarządu ZIT:

JK

 

Janusz Kubicki – PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

 

 

 – Sekretarz ZIT:

KK

Krzysztof Kaliszuk – ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. INWESTYCYJNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

 

 

 – Biuro ZIT:

Dominika Iwan – Kierownik Biura ZIT

Ewelina Ratajczak  – pracownik Biura ZIT

Anna Adamska – pracownik Biura ZIT

Katarzyna Makarska – pracownik Biura ZIT

 

Protokoły z posiedzeń Zarządu ZIT:

27.07.2015 Zarząd ZIT

22.12.2015 Zarząd ZIT

28.01.2016 Zarząd ZIT

20.06.2016 Zarząd ZIT

30.06.2016 Zarząd ZIT

20.07.2016 Zarząd ZIT

17.11.2016 Zarząd ZIT

23.12.2016 Zarząd ZIT

06.03.2017 Zarząd ZIT

EU flagsStrategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry jest elementem procesu programowania wykorzystania środków Unii Europejskiej. Pojawienie się Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako narzędzia służącego realizacji strategii terytorialnych nakierowanych na zrównoważony rozwój miast wynika z założeń polityki spójności na lata 2014-2020 i szerokiego uwzględnienia w jej ramach wymiaru terytorialnego.

Podejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów i barier rozwoju poszczególnych terytoriów (różnej wielkości). Potrzeba takiego podejścia myślenia o spójności pojawiła się już w Traktacie Lizbońskim, który zrównał wymiar terytorialny z wymiarem gospodarczym i społecznym. Zintegrowane podejście terytorialne stanowi jedną z podstawowych zasad strategicznych dokumentów krajowych: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR), a także Umowy Partnerstwa, która stanowi podstawę realizacji dla działań wspieranych ze środków Wspólnych Ram Strategicznych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są jednym z wymiarów tej nowej polityki, a strategie ZIT mają na celu wprowadzenie tego wymiaru w rzeczywistość zdefiniowanych obszarów funkcjonalnych. Zgodnie z KSRR i KPZK Miasto Zielona Góra znalazło się wśród grupy miast wojewódzkich,  w których następuje systematyczna koncentracja funkcji metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. To stało się podstawą do objęcia wszystkich gmin wchodzących w skład MOF ZG nowym narzędziem – ZIT, pozwalającym na realizację zintegrowanych projektów łączących wykorzystanie środków EFRR i EFS.

Obszar Funkcjonalny Miasta Zielona Góra został wstępnie określony w procesie delimitacji. Strategia ZIT obejmuje wszystkie gminy z tego obszaru.

Celem głównym Strategii ZIT jest:

Osiągnięcie wyższej jakości życia mieszkańców na obszarze funkcjonalnym
Zielonej Góry poprzez poprawę spójności społeczno-gospodarczej tego obszaru.

Realizacja celu głównego następuje poprzez system celów priorytetowych, określających konkretne kierunki interwencji. Zostały one zaprogramowane następująco:

  1. Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych.
  2. Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych
  3. Poprawa społecznej spójności MOF ZG.
  4. Rozwój sektora MŚP i innowacyjności motorami wzrostu gospodarczego obszaru funkcjonalnego.

Żródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP RPO-L2020

TABELA FINANSOWA ZIT MOF ZIELONEJ GÓRY

Znajdź Punkt Informacyjny

Urząd Miasta Zielona Góra
Wydział Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski

LRPO 2007 – 2013

Portal Funduszy Europejskich

POKL 2007 – 2013

Serwisy programów

Miasto Zielona Góra