euroMILIONY NA INWESTYCJE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry są elementem procesu programowania wykorzystania środków Unii Europejskiej. Jest to narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych nakierowanych na wspólny i zrównoważony rozwój  miast, co wynika z założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Jednym z jej podstawowych elementów jest postrzeganie obszarów przez pryzmat granic administracyjnych z uwzględnieniem potencjałów i barier rozwoju poszczególnych terytoriów. Zintegrowane podejście terytorialne stanowi jedną z podstawowych zasad strategicznych dokumentów krajowych:  Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020, oraz Umowy Partnerstwa, która stanowi podstawę realizacji dla działań wspieranych ze środków Wspólnych Ram Strategicznych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są jednym z wymiarów tej polityki, a ich strategie mają na celu wprowadzenie w rzeczywistość zdefiniowanych obszarów funkcjonalnych pozwalających na realizację zintegrowanych projektów łączących wykorzystanie środków EFRR i EFS. Efektem tych rozwiązań jest wspłódziałanie dające mieszkańcom MOF szansę na skuteczny i realny rozwój oparty na zasadach wzajemnego partnerstwa.

Centrum PrzesiadkowePROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich.

• W ramach funduszy wpływających na ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń wybudowana zostanie sieć nowoczesnych dróg rowerowych na terenie MOF Zielona Góra. Dofinansowanie: 12 milionów Euro.

• Efektywność energetyczna to kolejne realizowane działanie zawierające w sobie m.in. inwestycje w poprawę jakości funkcjonowania budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację. Dofinansowanie: 8 milionów Euro.

• Kolejnym ważnym działaniem realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest szeroko rozumiana rewitalizacja terenów zielononych i ich adaptacja dla potrzeb mieszkańców. Dofinansowanie: 3.5 miliona Euro.

• Realizacje zawierające w sobie działania z zakresu dziedzictwa kulturowego pozwolą na dofinansowanie wielu instytucji kultury na terenie MOF. Dofinansowanie: 3 miliony Euro.

• Następnym istotnym elementem znacząco poprawiającym jakość życia mieszkańców MOF jest inwestycja drogowa (Trasa Aglomeracyjna). Dofinansowanie: 6.5 miliona Euro. sciezka rowerowa

• Alokacja finansowa dla naszego projektu przewiduje również inwestycje w infrastrukturę zdrowotną z przeznaczeniem dla osób chorych i starszych. Dofinansowanie: 1.8 miliona Euro.

• W pakiecie inwestycyjnym znajdzie się również rewitalizacja związana z przywróceniem i nadaniem nowych funkcji wybranym obszarom miejskim.
Dofinansowanie: 11.5 miliona Euro.

• Ekologiczny transport publiczny, to jedno z priorytetowych zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Dzięki wdrożeniu zakładanych metod mamy realną szansę stać się użytkownikami nowoczesnych rozwiązań technicznych wprowadzonych do codziennego użytku. Nastąpi to dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego transportu publicznego. Dofinansowanie: 39.5 miliona Euro.

• Kolejnym ważnym elementem realizacji założeń ZIT MOF Zielona Góra jest termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Zakres tego projektu inwestycyjnego może być realizowany przy udziale funkcjonujących spółdzielni oraz poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie: 5.5 miliona Euro.

oferty pracyPROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EFS

Europejski Fundusz Społeczny został stworzony by redukować różnice dotyczące zamożności portfela oraz jakości życia w państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Jest to fundusz strukturalny, który promuje spójność gospodarczą i społeczną. Główne zadanie EFS to pomoc państwom członkowskim w wyrównaniu szans na rynku pracy mieszkańców poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

• W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra znaczne środki finansowe wydatkowane będą na stałe podnoszenie kwalifikacji uczniów objętych zasięgiem działania projektu. Dofinansowanie: 5.3 miliona Euro.

• Specjalna część funduszy, która trafi do mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przeznaczona będzie na aktywizację osób bezrobotnych. Dofinansowanie: 5.5 miliona Euro.

• Kolejna faza finansowania w ramach realizowanego projektu dotyczy tworzenia miejsc w placówkach przedszkolnych oraz organizacji dla najmłodszych dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwojowym. Dofinansowanie: 0.7 miliona Euro.

rurociągPROJEKTY KOMPLEMENTARNE

Finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Komplementarność stanowi jedną z podstawowych zasad realizacji polityki wspólnotowej. Jej rezultatem jest wzmocnienie podejmowanych działań i bardziej racjonalne wydatkowanie środków, a także możliwość uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach wdrażania projektów o charakterze prorozwojowym.

• Modernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych to kolejny projekt bezpośrednio nakierowany na innowacyjność, zapewniający jednoczesny wzrost komfortu życia mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz indywidualne wymierne oszczędności, skutkujące finansowo w objętych działaniem realizacji inwestycji gospodarstwach domowych. Wartość realizacji: 4.8 miliona Euro.

• Następne realizowane działanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra dotyczy budowy węzłów cieplno-chłodniczych, których zastosowanie łączy się z wdrożeniem najnowszych technologii w zakresie dostarczania ciepła, a także wydajnych systemów ekologicznego klimatyzowania. Dofinansowanie: 4.3 miliona Euro.