Jak zacząć korzystać z programu?

Na obecnym, początkowym etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 najważniejsze jest zapoznanie się z zakresem wsparcia, jakie będzie w nim dostępne. Należy sprawdzić, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cele, które Program ma osiągnąć, czy odpowiada typom projektów, które będą wspierane, czy jest zgodne z warunkami, na jakich będzie udzielane dofinansowanie. Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie projektu do aplikowania i późniejszej realizacji.

O dofinansowanie projektu w ramach RPO – Lubuskie 2020 może wnioskować  każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, wynajmując powierzchnię biurowo-laboratoryjną w inkubatorach przedsiębiorczości, czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO – Lubuskie 2020 będą konkretnie wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP), odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

W ramach RPO – Lubuskie 2020 przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (RPO–Lubuskie 2020) stanowi narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. RPO–Lubuskie 2020 jest programem dwufunduszowym, łączącym w sobie interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 roku, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

Obszary wsparcia RPO-Lubuskie 2020 – wykaz osi priorytetowych:

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 1. RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje: inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw w tworzenie i rozwój laboratoriów i działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwie, zakup przez przedsiębiorstwa aparatury, sprzętu, technologii, etc. w celu wyposażenia istniejących lub powstających laboratoriów, działów B+R na rzecz prowadzenia badań zmierzających do kreowania innowacyjnych produktów i usług, komercjalizacja własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników prac B+R/technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą) itp.

Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 2. RPO-Lubuskie 2020 Rozwój Cyfrowy: inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu e-zdrowia, e-administracji, etc.), archiwizacja danych, digitalizacja i cyfryzacja zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania, uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, ośrodki zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych, rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej.

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 3. RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka niskoemisyjna: budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 4. RPO-Lubuskie 2020 Środowisko i kultura: zakup specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem), poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, budowa, rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w aglomeracjach 2-10 tys. RLM oraz indywidualnych rozwiązań na terenach poza obszarem aglomeracji, ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury, przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych itp.

Oś Priorytetowa 5. Transport

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 5. RPO-Lubuskie 2020 Transport: inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, rewitalizacja istniejącej infrastruktury kolejowej w tym: rewitalizacja linii kolejowych, zakup taboru, modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej.

Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 6. RPO-Lubuskie 2020 Regionalny rynek pracy: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia), identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne) itp.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 7. RPO-Lubuskie 2020 Równowaga społeczna: programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie poprzez kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, programy aktywizacji i integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia, kursy zawodowe, poradnictwo, staże, subsydiowane zatrudnienie oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach oraz testujące długookresowe źródła finansowania.

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8. RPO-Lubuskie 2020 Nowoczesna edukacja: uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym; realizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse w edukacji przedszkolnej, szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w edukacji przedszkolnej, w szczególności na rzecz zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna

Przykładowe inwestycje możliwe do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 9. RPO-Lubuskie 2020 Infrastruktura społeczna: inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno–stawowo–mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii).

Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna

W ramach Osi Priorytetowej 10. RPO-Lubuskie Pomoc techniczna wspierane są działania związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, kontrolą oraz działalnością informacyjno-promocyjną wspomagającą zdolności aplikacyjne beneficjentów w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Na co można pozyskać wsparcie w ramach poddziałań dedykowanych ZIT MOF Zielonej Góry w ramach RPO-Lubuskie 2020?

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia. Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania.

Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowę systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej. Wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach oraz na głęboką modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach – budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wsparcie w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST; właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (w ramach RPO-Lubuskie 2020: z wyłączeniem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych); dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020 oraz uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-Lubuskie 2020.

W ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; dostawy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt.27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020 oraz uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 201227/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki oraz na inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. Wsparcie w ramach Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

W ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na udostępnianie zasobów przyrodniczych, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz na prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych. Wsparcie w ramach Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Oś Priorytetowa 5. Transport, Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na usuwanie wąskich gardeł i uzupełnianie brakujących połączeń w komunikacji na terenie rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Zidentyfikowany projekt przewidziany do realizacji w procedurze pozakonkursowej: Budowa ulicy Aglomeracyjnej. Wsparcie w ramach Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanie przez ZIT ZG

W ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanie przez ZIT ZG można pozyskać dofinansowanie na wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach. Wsparcie w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowanie przez ZIT ZG mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez  ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez  ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP; na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; na rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; na wydłużenie godzin pracy OWP oraz na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych: a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne); b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; c) studia podyplomowe; d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, jak i na kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez  ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów; podmioty ekonomii społecznej oraz szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

W ramach Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); na tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację przynajmniej dwóch z następujących elementów: wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; na indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty; na korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z  uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania. Wsparcie w ramach Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; samorządowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy; podmioty ekonomii społecznej oraz szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra i Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

W ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, wpływających na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej) oraz na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ. W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – Beneficjentami są podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych, posiadających, posiadających w swoich strukturach wyłącznie oddziały geriatryczne). W przypadku pozostałych projektów – Beneficjentami są podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych: samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

W ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra można pozyskać dofinansowanie na kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów  mającą na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, w szczególności, dotyczącą: adaptacji, tj. modernizacji, remontu, renowacji budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu); uporządkowania i zagospodarowania zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu) oraz na kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, polegające, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne (tylko jako element projektu). Wsparcie w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

 

Wypełnianie wniosku aplikacyjnego

Wypełnianie wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest możliwe wyłącznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2020). Aby zacząć korzystać z LSI 2020, wystarczy bezpłatnie założyć konto, podając swoje dane i adres email.

Wejdź do Lokalnego Systemu Informatycznego

Jeżeli natrafią Państwo na jakiekolwiek problemy w LSI, proszę o ich zgłoszenie na adres: lsi2020@rpo.lubuskie.pl

Wsparcie z RPO – Lubuskie 2020 nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

  • kredytu lub pożyczki udzielanych na preferencyjnych warunkach;
  • bonu na odbycie szkolenia, doradztwo dla firmy lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej np. w kursie zawodowym;
  • udostępnienia powierzchni biurowo-laboratoryjnej na korzystnych warunkach,
  • konferencji czy warsztatów pomagających nawiązać kontakty przedsiębiorcom i naukowcom;
  • stypendiów, staży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z  realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2014-20 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom nie tylko z RPO – Lubuskie 2020 ale również z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ponadto na obszarach wiejskich wsparcie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeżeli przedsięwzięcie dotyczy rybołówstwa z Programu Rybactwo i Morze.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje.  Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach.  Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny,  dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz na w zakładce dotyczącej Punktów Informacyjnych.

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur  określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Wnioski o wsparcie z RPO – Lubuskie 2020 składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w konkursach naborów wniosków. Ich harmonogramy  publikowane są pod koniec każdego roku. Znajdziesz je w zakładce Harmonogram naborów wniosków. Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca, na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

 

 

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.
Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.